DeOnlineSpecialist.nl

Artikel 1 / DEFINITIES

De Online Specialist.nlDeOnlineSpecialist.nl., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht nummer 67383092.
OpdrachtgeverDe natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee De Online Specialist.nl een overeenkomst heeft.
Algemene voorwaardenDe algemene voorwaarden van De Online Specialist.nl.
PartijenOpdrachtgever en De Online Specialist.nl gezamenlijk.
OfferteEen schriftelijk aanbod van De Online Specialist.nl zoals dat aan de opdrachtgever is verstrekt en toegelicht.
DienstDe door De Online Specialist.nl te verlenen online marketingdienst en/of training.
OvereenkomstDe Overeenkomst tussen De Online Specialist.nl en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.

Artikel 2 / TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van De Online Specialist.nl, waaronder onder met name maar niet beperkt tot Overeenkomsten en/of Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
 2. Voor zover in tot De Online Specialist.nl gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere (algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door De Online Specialist.nl hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover dit voorafgaand aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door De Online Specialist.nl is aangegeven.
 4. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden, blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Artikel  3 / AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN

 1. Iedere door De Online Specialist.nl uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 30 dagen te rekenen vanaf de dag der dagtekening.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door De Online Specialist.nl de ongewijzigde aanvaarding door de opdrachtgever van het door De Online Specialist.nl aan de opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is, zulks onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door De Online Specialist.nl.
 3. Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door De Online Specialist.nl aan de opdrachtgever gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat De Online Specialist.nl expliciet en schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met  deze afwijkende aanvaarding, één en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
 4. Alle door De Online Specialist.nl aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de partijen aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor De Online Specialist.nl normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt De Online Specialist.nl de opdrachtgever deze kosten als zodanig in rekening. Meerwerk wordt enkel in rekening gebracht na overleg tussen De Online Specialist.nl en Opdrachtgever.
 5. Alle door De Online Specialist.nl vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is aangegeven.
 6. Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als De Online Specialist.nl expliciet en schriftelijk aan de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voor zover de door de Opdrachtgever verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door De Online Specialist.nl als meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door De Online Specialist.nl aan de Opdrachtgever is aangegeven.
 7. De opdrachtgever is verplicht om aan De Online Specialist.nl die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 8. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de overeenkomst op eigen kosten toegang tot voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, Analytics, Google AdWords, Bing Ads en Webmaster Tools verlenen.
 9. Indien aan de zijde van De Online Specialist.nl enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de opdrachtgever niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal De Online Specialist.nl ter uitvoering van de overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van De Online Specialist.nl voor rekening van de opdrachtgever komen.
 10. De Online Specialist.nl is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen, waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten zoals genoemd in dit artikellid komen slechts voor rekening van De Online Specialist.nl voor zover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de overeenkomst is omschreven.
 11. Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is De Online Specialist.nl gerechtigd de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de opdrachtgever voor de voltooide fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert.
 12. De startdatum van het contract is de 1e van de maand waarover de eerste factuur wordt verstuurd door De Online Specialist.nl.
 13. De overeenkomst tussen De Online Specialist.nl en Opdrachtgever is voor onbepaalde, tenzij anders in de overeenkomst is overeengekomen.
 14. De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch beëindigd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4 / GEHEIMHOUDING

 1. Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Één en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
 2. Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke relatie bestaat of heeft bestaan. Dit geldt niet wanneer voorafgaand schriftelijke toestemming van de betreffende partij is gegeven.
 3. Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te verhalen.
 4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit artikel onverminderd van kracht.Artikel 5 / LEVERING

 1. De door De Online Specialist.nl aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan De Online Specialist.nl de voor levering benodigde inlichtingen heeft verstrekt en/of voor zover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
 2. De opdrachtgever zal De Online Specialist.nl bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. De Online Specialist.nl is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar leveringsverplichting.
 3. In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever. Één en ander voor zover het uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de nakoming zijdens De Online Specialist.nl.
 4. Indien aan de zijde van De Online Specialist.nl gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn betalingsverplichting, is De Online Specialist.nl zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

Artikel 6 / BETALING

 1. Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 14 dagen na de op de betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij De Online Specialist.nl expliciet en schriftelijk een andere betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven.
 2. Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek, compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij De Online Specialist.nl de opdrachtgever daarvoor expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 3. Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan De Online Specialist.nl over het openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voor zover de wettelijke rente de hiervoor genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
 4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het vorenstaande artikellid aan De Online Specialist.nl verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst openstaande factuurbedragen.
 5. De Online Specialist.nl is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
 6. Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van € 75,00.
 7. De Online Specialist.nl is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.
 8. Alle vorderingen van De Online Specialist.nl op de opdrachtgever worden, al dan niet ingevolge de in artikel 9.1 genoemde ontbinding, direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor De Online Specialist.nl gegronde vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten.Van een hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien De Online Specialist.nl de opdrachtgever om aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende blijkt.
 9. De tarieven van De Online Specialist.nl kunnen jaarlijks geïndexeerd worden overeenkomstig de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS. De Online Specialist.nl kan tarieven enkel verhogen indien de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld is. Dit dient tenminste één maand ,voordat de factuur met aangepaste tarieven is verzonden, te gebeuren.

Artikel 7 / EIGENDOMSVOORBEHOUD, INTELLECTUEEL EIGENDOM EN KNOW HOW

 1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten op de resultaten van de werkzaamheden die De Online Specialist.nl in opdracht van de Opdrachtgever verricht, berusten bij De Online Specialist.nl. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend De Online Specialist.nl die kunnen verrichten.
 2. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht aan De Online Specialist.nl ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc. geen inbreuk maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart De Online Specialist.nl voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van die materialen, gegevens, etc. door De Online Specialist.nl voortvloeien.
 3. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan De Online Specialist.nl toekomt, kan de Opdrachtgever daarover uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht bezwaren.
 4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij De Online Specialist.nl uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor toestemming geeft.
 5. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van De Online Specialist.nl op volledige schadevergoeding.

Artikel 8 / RECLAME

 1. De opdrachtgever is verplicht eventuele reclames ten aanzien van door De Online Specialist.nl aan hem geleverde zaken en/of diensten, alsmede ten aanzien van facturen binnen 14 dagen na levering van die zaken en/of diensten en/of de factuurdatum van die facturen schriftelijk en met redenen omkleed aan De Online Specialist.nl mee te delen.
 2. Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of de opdrachtgever De Online Specialist.nl niet de gelegenheid heeft geboden de klachten zo nodig ter plaatse op hun grondigheid te onderzoeken.
 3. Ingeval de opdrachtgever met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald het recht van reclame inroept, blijft hij onverkort gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens De Online Specialist.nl na te komen. Inroeping van het recht van reclame door de opdrachtgever geeft hem nimmer de bevoegdheid zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens De Online Specialist.nl op te schorten.

 Artikel 9 / ONTBINDING

 1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van De Online Specialist.nl ingeval van verzuim van de opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door De Online Specialist.nl geleden schade, onder meer bestaande uit, maar niet beperkt tot winstderving.
 3. Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste één (1) maand voor het verstrijken van de overeenkomst.

 Artikel 10 / AANSPRAKELIJKHEID

 1. De Online Specialist.nl is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door De Online Specialist.nl, dan wel door De Online Specialist.nl ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten. Daarbij is de hoogte van het door De Online Specialist.nl te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van de overeenkomst waarin door De Online Specialist.nl, dan wel door De Online Specialist.nl ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten. Ingeval van duurovereenkomsten, dan wel Overeenkomsten met een duur langer dan zes (6) maanden, is de hoogte van het door De Online Specialist.nl te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van maximaal zes (6) maanden van deze overeenkomst.
 2. De Online Specialist.nl is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
 3. Voor zover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad, opzet en/of grove schuld van De Online Specialist.nl, dan wel van door De Online Specialist.nl ingeschakelde derden en/of ondergeschikten, is de hoogte van het door De Online Specialist.nl te betalen schadebedrag is beperkt tot een bedrag van
  € 5.000,-  per schade toebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten wordt gezien als één feit.
 4. Naast aansprakelijkheid, zoals in dit artikel is aangegeven, is De Online Specialist.nl niet aansprakelijk voor enige andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
 5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

 Artikel 11 / OVERMACHT

 1. De tussen De Online Specialist.nl en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met de periode gedurende welke De Online Specialist.nl door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van De Online Specialist.nl is sprake, indien De Online Specialist.nl na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van De Online Specialist.nl als bij derden van wie De Online Specialist.nl de ter uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van De Online Specialist.nl ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee (2) maanden vertraagd wordt, zijn zowel De Online Specialist.nl als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft De Online Specialist.nl slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet gehouden tot enige ongedaan makingsverplichting en/of schadevergoeding.

 Artikel 12 / GESCHILLEN

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere Overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks behoudens en voor zover dwingende competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
 2. Op alle tussen De Online Specialist.nl en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
 3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.

Vleuten, 28-12-2022

DeOnlineSpecialist.nl voor al je marketing activiteiten van domeinnamen tot SEA en van SEO tot api koppelingen voor webshops. 

Voor elk (online) marketing vraagstuk hebben wij een passende oplossing. Met onze jarenlange brede kennis kunnen wij je uiteraard ontzorgen. Interesse? Neem nu contact op.


Vind ons

Adres:
Dwergbieslaan 70
3452 AK VLEUTEN
Nederland

   © 2016- 2024 De Online Specialist.nl Alle rechten gereserveerd